Deze website maakt gebruik van cookies en onder meer Google Analytics. Sommige cookies zijn essentieel en technisch noodzakelijk, andere cookies worden gebruikt om deze website te verbeteren en onze marketing te ondersteunen. Wij doen ons best het aantal cookies tot het minimum te beperken en vragen om uw steun. Privacyverklaring
Esitmoto logo
Menu

Privacyverklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u de websites van Estigroup bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst is vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
  De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Diens contactgegevens kunt u vinden in de sectie "Opmerking over de verantwoordelijke entiteit" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen (technisch noodzakelijk). Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor dit en andere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Analysetools en tools van derden Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieders:

Amazon Web Services (AWS)
De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (hierna te noemen AWS). Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt op de servers van AWS. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden overgedragen aan het moederbedrijf van AWS in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de EU-standaardcontractbepalingen. Details vindt u hier: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr. Het gebruik van AWS is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke presentatie van onze website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Extern hosting
Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan vooral IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd, betreffen. Het externe hosten gebeurt met het oog op de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Onze host(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn/haar prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:
OVH GmbH
Christophstraße 19,
50670 Köln
Duitsland
BTW-nummer: DE245768940
Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken - HRB 15369
Telefoon: +49 681 906730
Fax: +49 (0) 681 8761827
E-mail: kundendienst@ovh.de

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over de verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Estigroup sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4a
32-410 Dobczyce
Handelsregister: KRS 00008056962
Registerrechtbank: Districtsrechtbank Krakau Afdeling VII (Economie)

Vertegenwoordigd door:
Mario Lichon

Postadres
Weinbergstr. 13a
38350 Helmstedt

Contact
Telefoon: +49 (0) 5351 3994381
Fax: +49 (0) 151 657 912 90
E-mail: info@estigroup.de

De verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.) bepaalt.

Bewaartermijn
Voor zover binnen deze privacyverklaring geen specifieke bewaartermijn is genoemd, blijven uw persoonsgegevens bij ons bewaard totdat het doel voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of een toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn. Algemene informatie over de rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking op deze

Website
Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 Par. 1 lit. a AVG of Art. 9 Par. 2 lit. a AVG, indien speciale categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9 Par. 1 AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van Art.49 Par. 1 lit. a AVG. Als u toestemming heeft gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25 Par. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens, indien dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, op basis van Art. 6 Par. 1 lit. c AVG. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. De specifieke rechtsgrondslagen die in elk afzonderlijk geval van toepassing zijn, worden in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring vermeld.

Mededeling over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen
Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere landen buiten de EU die niet als veilig worden beschouwd op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We wijzen erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau gegarandeerd kan worden dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor toezichtsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond vóór de intrekking blijft door de intrekking onaangetast. Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AVG). Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van Art. 6 Par. 1 lit. e of f AVG, heeft u te allen tijde het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectievelijke rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, kunt u vinden in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (bezwaar volgens Art. 21 Par. 1 AVG). Als uw persoonsgegevens worden verwerkt om direct marketing te voeren, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet meer worden gebruikt voor direct marketing doeleinden (bezwaar volgens Art. 21 Par. 2 AVG).

Recht op klacht bij de toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Dit recht op klacht laat andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op inzage, verwijdering en correctie
U heeft te allen tijde het recht om binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen kosteloos inzage te krijgen in uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de tijd van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking verlangen in plaats van verwijdering. Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het stellen van rechtsvorderingen, heeft u het recht om te verlangen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van verwijderd. Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform Art. 21 lid 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat verwerkt worden. SSL- of TLS-encryptie. Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als site-exploitant stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotje in uw browserlijn. Als de SSL- of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt, niet door derden worden gelezen.

4. Gegevensverzameling op deze website

Contact- & Aanvraagformulier
Als u ons via het formulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De door u ingevoerde gegevens in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Wettelijke bewaartermijnen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, worden uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek te verwerken. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De door u ingevoerde gegevens in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Wettelijke bewaartermijnen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

WhatsApp
Op deze website bieden we u de mogelijkheid om via de messenger-app WhatsApp contact met ons op te nemen. WhatsApp is een dienst van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Wanneer u via WhatsApp contact met ons opneemt, worden de door u verzonden gegevens (bijv. uw telefoonnummer, berichtinhoud) overgedragen aan WhatsApp en verwerkt door WhatsApp. De verwerking van uw gegevens door WhatsApp gebeurt op basis van gerechtvaardigde belangen van Facebook, die voortkomen uit het aanbieden van de messenger-app en de daarmee samenhangende diensten. Meer informatie over gegevensbescherming bij WhatsApp vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php. Let op: wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door WhatsApp en de privacyverklaring van Facebook is uitsluitend van toepassing op de verwerking van uw gegevens.

5. Verwerking van klant- en contractgegevens

Bemiddeling bij verkoop & transport
Wir verarbeiten Ihre Kunden- und Vertragsdaten, um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber erfüllen zu können. Hierzu gehören insbesondere die Abwicklung von Verkäufen, dadrunter auch die Beförderung von Fahrzeugen durch Speditionen, sowie die Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund einer berechtigten Interessenabwägung, die sich aus unserem berechtigten Interesse an einer effizienten und sicheren Abwicklung von Kundenaufträgen und -anfragen ergibt. Wir werden Ihre Kunden- und Vertragsdaten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, es ist gesetzlich erforderlich oder Sie haben Ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).Wir bewahren Ihre Kunden- und Vertragsdaten für die Dauer des Vertragsverhältnisses sowie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten auf. Danach werden die Daten gelöscht, es sei denn, wir benötigen sie zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder zur Wahrung berechtigter Interessen.

6. Sociale Media

Facebook
Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook overgedragen naar de Verenigde Staten en andere derde landen. Een overzicht van de Facebook Social-Media-elementen is te vinden op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Wanneer het Social-Media-element actief is, wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw apparaat en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook "Vind ik leuk"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Als er toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van Artikel 6, lid 1, lit. a AVG en § 25 TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de dienst gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Voor zover met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld op onze website en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de overdracht maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingstechnisch veilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. Uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die bij Facebook worden verwerkt, kunt u rechtstreeks uitoefenen bij Facebook. Als u uw rechten als betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter
Op deze website zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Wanneer het sociale media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Twitter-server. Hierdoor ontvangt Twitter informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van Twitter en de "Re-Tweet" functie worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy. Indien toestemming is verkregen, wordt de inzet van de bovengenoemde dienst uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien er geen toestemming is verkregen, wordt de dienst gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. U kunt uw privacy-instellingen bij Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram
Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Wanneer het socialemediagedeelte actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Instagram-server. Hierdoor ontvangt Instagram informatie over uw bezoek aan deze website. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u door op de Instagram-knop te klikken de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Indien toestemming is verkregen, wordt de inzet van de bovengenoemde dienst uitgevoerd op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien geen toestemming is verkregen, wordt de dienst gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook of Instagram worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot de verzameling van gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking die plaatsvindt na de overdracht door Facebook of Instagram valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen die op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de implementatie van de tool op onze website met inachtneming van de gegevensbeschermingsvoorschriften. Voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten is Facebook verantwoordelijk. Rechten van betrokkenen (bijv. informatieverzoeken) met betrekking tot de verwerkte gegevens bij Facebook of Instagram kunt u rechtstreeks bij Facebook uitoefenen. Als u uw rechten als betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn
Op deze website maken we gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk, dat wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer u toegang krijgt tot de met LinkedIn verbonden functies, worden gegevens naar LinkedIn verzonden en door LinkedIn verwerkt. Dit kan onder andere uw IP-adres, bezochte websites en gegevens over uw gebruikersgedrag omvatten. De verwerking van uw gegevens door LinkedIn is gebaseerd op de legitieme belangen van LinkedIn, die voortvloeien uit het leveren van netwerkfunctionaliteiten en de bijbehorende diensten. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de verwerking van uw gegevens door LinkedIn en dat het privacybeleid van LinkedIn uitsluitend van toepassing is op de verwerking van uw gegevens.

Xing
Op deze website maken we gebruik van functies van het netwerk Xing, dat wordt beheerd door XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Wanneer u toegang krijgt tot de met Xing verbonden functies, worden gegevens naar Xing verzonden en door Xing verwerkt. Dit kan onder andere uw IP-adres, de bezochte websites en gegevens over uw gebruikersgedrag omvatten. De verwerking van uw gegevens door Xing is gebaseerd op de legitieme belangen van Xing, die voortvloeien uit het leveren van netwerkfunctionaliteiten en de bijbehorende diensten. Meer informatie over gegevensbescherming bij Xing vindt u in het privacybeleid van Xing op https://privacy.xing.com/. Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de verwerking van uw gegevens door Xing en dat het privacybeleid van Xing uitsluitend van toepassing is op de verwerking van uw gegevens.

7. Newsletter

Nieuwsbriefgegevens
Als u de nieuwsbrief van de website wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de "Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties blijft onaangetast door de intrekking. De gegevens die u bij ons heeft achtergelaten voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief bij ons of de nieuwsbriefdienstaanbieder en na het annuleren van de nieuwsbrief of na het wegvallen van het doel van de gegevensopslag uit de nieuwsbriefdistributielijst worden verwijderd. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbrieflijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f AVG. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. Na uitschrijving uit de nieuwsbrieflijst wordt uw e-mailadres bij ons of de nieuwsbriefdienstaanbieder mogelijk in een blacklist opgeslagen, indien dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het naleven van de wettelijke voorschriften bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f AVG). De opslag in de blacklist is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, voor zover uw belangen ons gerechtvaardigd belang overtreffen.

8. Plugins en Tools

Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Met Google Tag Manager kunnen website-tags worden beheerd via een gebruiksvriendelijke interface. Google Tag Manager zelf (dat de tags implementeert) maakt geen gebruik van cookies en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Door het gebruik van Google Tag Manager kunnen echter andere diensten van Google of van derden worden aangeroepen, die op hun beurt cookies of vergelijkbare technologieën kunnen gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics GA4
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalyse-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Analytics 4 gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. We hebben op deze website Google Analytics GA4 geïmplementeerd om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op gegevensbescherming (BDSG) te waarborgen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browsersoftware te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u hier om de verzameling door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen (het opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Verwijder het

Google Conversie-Tracking
Deze website maakt gebruik van Google Conversie-Tracking, een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Conversie-Tracking maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet aan de website-exploitant te leveren. Ook kunnen de gegevens indien nodig worden doorgegeven aan derden, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browsersoftware te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy.

Google Ads
Deze website maakt gebruik van Google Ads, een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Ads maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet aan de website-exploitant te leveren. Ook kunnen de gegevens indien nodig worden doorgegeven aan derden, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Ads vindt u in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy.

YouTube met uitgebreide privacybescherming
Deze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacybeschermingsmodus. Volgens YouTube slaat deze modus geen informatie op over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. De doorgifte van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide privacybeschermingsmodus. Zo maakt YouTube - ongeacht of u een video bekijkt - verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Zodra u een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account. Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatfingerprinting) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen. Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingshandelingen worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f AVG. Indien er om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG en § 25, lid 1, TTDSG, voor zover de toestemming betrekking heeft op het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Bing Ads
Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Bing Ads maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Microsoft in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Microsoft zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet aan de website-exploitant te leveren. Ook kunnen de gegevens indien nodig worden doorgegeven aan derden, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Microsoft verwerken. Meer informatie over gegevensbescherming bij Bing Ads vindt u in het privacybeleid van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Proven Expert
Deze website maakt gebruik van het beoordelingsplatform Proven Expert om feedback en beoordelingen van klanten en zakenpartners te verzamelen en te publiceren. Proven Expert is een dienst van Proven Expert GmbH, Neuhauser Straße 27, 80331 München, Duitsland. Proven Expert maakt gebruik van cookies om het gebruik van het beoordelingsplatform mogelijk te maken en te optimaliseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van het beoordelingsplatform wordt naar een server van Proven Expert in Duitsland verzonden en daar opgeslagen. Proven Expert zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van het beoordelingsplatform te evalueren en om rapporten over de platformactiviteiten samen te stellen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browsersoftware te selecteren. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van het beoordelingsplatform volledig kunt gebruiken. Proven Expert verwerkt uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, uitsluitend voor het leveren van het beoordelingsplatform en voor het verzenden van meldingen over nieuwe beoordelingen of wijzigingen in bestaande beoordelingen. Proven Expert zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Meer informatie over gegevensbescherming bij Proven Expert vindt u in het privacybeleid van Proven Expert op https://www.provenexpert.com/de/datenschutz/.