Algemene voorwaarden (AV)
Versie : 01-01-2022
Algemene voorwaarden

In de Algemene voorwaarden van Estimoto worden de rechten en plichten van partijen vastgelegd ten aanzien van de dienst die elektronisch via het communicatienetwerk op het adres www.estimoto.de wordt geleverd.

De Algemene voorwaarden vormen een modelovereenkomst.

Om gebruik te kunnen maken van Estimoto moeten deze Algemene voorwaarden worden bevestigd. De bepalingen hiervan maken integraal deel uit van de op alle gebruikers van toepassing zijnde overeenkomst.

I. Definities
Beheerder, Estimoto:
Estimoto, Weinbergstr. 13, 38350 Helmstedt, vertegenwoordigd door Mario Lichon
Algemene voorwaarden:
Onderhavig document, dat moet worden beschouwd als een overeenkomst inzake een dienst die elektronisch wordt geleverd op Estimoto.
Bod:
Bindend bod van de koper voor de aankoop van de in de geselecteerde advertentie aangeboden motor tegen de vermelde prijs.
Biedingsformulier:
Een formulier dat door de beheerder op Estimoto ten behoeve van biedingsverzoeken ter beschikking wordt gesteld en dat door verkopers met een eigen account kan worden ingevuld.
Advertentie:
Mededeling van de verkoper dat deze een motor wil verkopen, inclusief beschrijving, foto's van de motor, locatie en eventuele aanvullende voorwaarden voor de koper.
Gebruikers, de gebruiker (samen) :
Koper en verkoper als ontvangers van de dienst. De koper mag uitsluitend een ondernemer zijn en de verkoper elke willekeurige natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Gebruikersaccount, account:
Individuele of tijdelijke account van de gebruiker waarmee gebruik kan worden gemaakt van de dienst. Alleen kopers beschikken over een vaste account, waaraan een wachtwoord met gebruikersnaam is gekoppeld. Verkopers hebben een tijdelijke account zonder wachtwoord en gebruikersnaam. Deze account wordt gebruikt voor de plaatsing van de advertentie, de communicatie tussen de beheerder en de verkoper (inclusief doorgifte van het hoogste bod) en de doorgifte van de gegevens van de koper ten behoeve van de totstandkoming van de transactie.
Geldigheidstermijn:
De periode dat het bod geldig is en waarbinnen de koper aan het bod gebonden is.
Estimoto:
Digitale infrastructuur op het adres www.estimoto.de, die door de beheerder ter beschikking wordt gesteld en bedoeld is voor kopers en verkopers in de zin van de Algemene voorwaarden.
Apparaat:
Een apparaat waarmee de gebruiker gebruik kan maken van de dienst, zoals een smartphone, tablet of computer.
Transacties:
Plaatsingsperiode waarin de advertentie op Estimoto wordt weergegeven. Na afloop van deze periode ontvangt de verkoper informatie over het hoogste bod. De geldigheidsduur van de advertentie is geregeld in de Algemene voorwaarden (punt II.9), maar kan na overleg tussen de verkoper en de beheerder van Estimoto worden verkort.
Verkoper:
Gebruiker die advertenties plaatst met als doel een transactie te verrichten.
Overeenkomst:
Overeenstemming over de levering van diensten tussen de beheerder van Estimoto en de gebruiker, ten aanzien waarvan beiden een intentieverklaring afgeven. Het voorwerp en de voorwaarden van de overeenkomst worden geregeld in de Algemene voorwaarden, welke op www.estimoto.de kunnen worden ingezien. Deze worden naar de verkoper op het opgegeven e-mailadres verzonden en binden de koper in de vorm van bindende aanvullende bepalingen aan de koperovereenkomst.
II. Voorwerp en werking van de dienst
Algemene bepalingen
 1. Voorwerp van de dienst is het vastleggen van de gebruiksvoorwaarden voor Estimoto; de beheerder stelt aan de verkopers een advertentieplatform ter beschikking en de kopers wordt de mogelijkheid geboden om bindende biedingen te doen. De hoogste biedingen worden weergegeven en aan de verkoper doorgegeven, waarna beide gebruikers in staat worden gesteld een transactie tot stand te brengen. Voor de verkoper is het gebruik van Estimoto gratis en de plaatsing van advertenties is voor hem kosteloos en vrijblijvend. De koper is voor het gebruik van Estimoto alleen een vergoeding verschuldigd als het bod door de verkoper wordt geaccepteerd. De precieze regels hiervoor worden vermeld in de koperovereenkomst.
 2. De koper kan uitsluitend van de dienst gebruikmaken in combinatie met een gebruikersaccount, die door de beheerder na totstandkoming van de overeenkomst is geconfigureerd.
 3. Estimoto heeft ten doel het verkoopproces volgens punt II.1 van de Algemene voorwaarden mogelijk te maken. Hierbij is Estimoto geen partij in de totstandkoming van een transactie. De gebruikers verrichten transacties zonder tussenkomst van de beheerder. De doorgifte van een bod verplicht de verkoper niet tot het verrichten van een transactie.
 4. Verkopers kunnen uitsluitend personen van 18 jaar of ouder zijn met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Kopers kunnen uitsluitend ondernemers zijn, met wie de beheerder een koopovereenkomst heeft afgesloten.
 5. Advertentie
 6. De verkoper plaatst op Estimoto een advertentie met het doel een transactie te verrichten voor een motor waarvan hij de eigenaar is of waarvoor hij over een speciale volmacht beschikt voor het aangaan van een koopovereenkomst. Met de plaatsing stemt hij er gelijktijdig mee in dat kopers zijn advertentie kunnen bekijken en naar aanleiding daarvan een bod kunnen doen.
 7. De verkoper plaatst de advertentie via een tijdelijke gebruikersaccount met alle noodzakelijke informatie over de motor, zijn e-mailadres, een telefoonnummer en eventuele aanvullende voorwaarden voor het bod. Er wordt geen prijs vermeld. De gebruiker moet vóór plaatsing van de advertentie akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.
 8. Met de plaatsing van een foto van de motor op Estimoto bevestigt de koper dat hij de rechten (auteursrecht) heeft op de foto, en dat de foto geen inbreuk maakt op rechten van derden, met name op het auteursrecht en rechten op de eigen foto. De verkoper zorgt ervoor dat de foto geen personen of informatie bevat die kunnen worden herleid tot de verkoper. Indien deze voorwaarden worden geschonden of als de beheerder op grond van zijn eigen waarneming of een ontvangen melding vermoedt dat er van een van dergelijke schending sprake is, mag de beheerder de advertentie en de foto onmiddellijk en permanent van Estimoto verwijderen. Nadat de advertentie door de beheerder is goedgekeurd, verschijnt de advertentie op de kopersportal.
 9. De door de verkoper geplaatste motoradvertentie vormt geen bindende intentie voor het verrichten van een transactie en ook geen bod. Ook is de verkoper niet verplicht een bod (in uitzonderlijke gevallen van: biedingen) te aanvaarden dat door Estimoto is doorgegeven.
 10. De advertentie wordt door de beheerder 1 tot 7 dagen (plaatsingsduur van de advertentie) na goedkeuring en weergave op de kopersportal op Estimoto gepubliceerd.
 11. Na afloop van de plaatsingsduur van de advertentie (en in uitzonderlijke gevallen vóór afloop van de plaatsingsduur, indien dit van te voren individueel tussen de verkoper en de beheerder is overlegd) ontvangt de verkoper informatie over de hoogte van de beste biedingen. De verkoper ontvangt de gegevens van de koper alleen als hij bereid is het bod in overeenstemming met de Algemene voorwaarden te accepteren. Indien de advertentie vóór afloop van de plaatsingsduur wordt teruggetrokken, ontvangt de verkoper geen aanvullende informatie over de biedingen. De verkoper kan vóór afloop van de geldigheidsduur van de advertentie wel informatie over het aantal uitgebrachte biedingen opvragen door een e-mail naar de beheerder te sturen: kundendienst@estimoto.de.
 12. In uitzonderlijke gevallen kan de plaatsingsduur van de advertentie na toestemming van de verkoper en de beheerder worden ingekort en ontvangt de verkoper het beste bod eerder dan volgens de Algemene voorwaarden is geregeld. De verkorte plaatsingsduur van het bod heeft geen invloed op de lengte van de geldigheidstermijn van het bod zoals vastgelegd in de Algemene voorwaarden. Estimoto is ten aanzien van de kopers geen verantwoordelijkheid verschuldigd over de verkorting van de plaatsingsduur van een advertentie.
 13. Biedingen
 14. De koper doet een bindend koopbod op een motor als hij het biedingsformulier met de door hem opgegeven prijs invult en bevestigt dat zijn bod tot het einde van de plaatsingsduur van de advertentie en de geldigheidstermijn van het bod volgens de Algemene voorwaarden geldig is en voor hem bindend is; hij bevestigt zijn keuze via Estimoto en klikt op het veld 'Bieden'.
 15. Het beste bod is het bod dat de hoogste prijs bevat en aan alle overige voorwaarden van de verkoper voldoet. De kopers kunnen de uitgebrachte biedingen van andere kopers niet bekijken. Elke koper die een bod heeft uitgebracht, ontvangt op de portal na enkele minuten een bericht of zijn bod op dat moment het hoogste is ('hoogste bod'), of indien dit niet het geval is het bericht 'Overboden', en of zijn bod na nieuwe biedingen nog steeds het hoogste is.
 16. Doorgifte van het bod
 17. De verkoper ontvangt een of meer biedingen (zonder gegevens van de koper), die 7 dagen geldig zijn. De verkoper kan deze biedingen bekijken en mededelen of hij het bod wil accepteren. Normaal gesproken wordt aan de verkoper volgens punt II.13 van de Algemene voorwaarden het beste bod doorgegeven. Als er bij wijze van uitzondering sprake is van biedingen waarvan een de hoogste prijs bevat, maar die niet alle voorwaarden van de verkoper voldoet, en een bieding die niet de hoogste prijs bevat, maar die wel aan alle overige voorwaarden van de verkoper voldoet, is de beheerder verplicht de informatie van beide biedingen zonder gegevens van deze kopers aan de verkoper door te geven. De verkoper kan mededelen of hij op een van deze biedingen wenst in te gaan. Deze bepaling wijzigt niets aan de verplichting van Estimoto ten aanzien van de kopers dat het de kopers alleen informatie geeft of hun bod al dan niet het hoogste is in geval van biedingen die aan alle overige voorwaarden van de verkoper voldoen.
 18. De koper kan zijn bod tot het eind van de plaatsingsduur van de advertentie onherroepelijk verhogen. Wijzigingen in het bod worden door de beheerder bevestigd als de wijziging in vergelijking met het voorgaande bod van deze koper voor de verkoper gunstiger is. Na afloop van de plaatsingsduur van de advertentie mag het bod tot het einde van de geldigheidstermijn niet meer door de koper worden gewijzigd of herroepen.
 19. Afhandeling van de dienst
 20. De verkoper kan mededelen of hij op het bod wenst in te gaan. De verkoper heeft het recht het bod zonder opgave van redenen te weigeren. De verkoper mag de motor ook tijdens de plaatsingsperiode van de advertentie en de geldigheidstermijn van het bod op elk gewenst moment intrekken.
 21. Indien de verkoper het bod van de koper accepteert, komt tussen hen beide een koopovereenkomst tot stand. Estimoto is geen partij in deze overeenkomst.
 22. Nadat de verkoper heeft verklaard het bod van de koper te aanvaarden, ontvangt de koper de gegevens van de verkoper, en de verkoper de gegevens van de koper.
 23. De verkoper mag zijn gegevens uitsluitend via de beheerder ter beschikking stellen aan de koper (bijv. op toegestuurde foto's). De beheerder mag gebruikers, hun advertenties en biedingen uitsluiten, indien hij een overtreding van de Algemene voorwaarden of de rechten van derden constateert of twijfelt aan de inhoud van de advertentie. De beheerder is niet verplicht te controleren of de advertenties of de biedingen in strijd zijn met de rechten van derden. Wel heeft hij de plicht in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving direct te reageren op alle mededelingen dat dergelijke advertenties of biedingen in strijd zijn met de wet.
III. Rechten en plichten van de verkoper
 1. Nadat de verkoper heeft verklaard dat hij het bod van de koper wil accepteren,
  1. is de verkoper verplicht de motor en de bijbehorende documenten en bescheiden aan de koper beschikbaar te stellen op de dag dat de motor wordt opgehaald en betaald;
  2. is hij bovendien verplicht de koper vooraf de contactgegevens te sturen van een bank of andere financiële instelling waar een eventuele vordering loopt voor de motor, zodat hij zich vooraf kan informeren over de schuld en met de financiële instelling eventueel een regeling kan treffen over terugbetaling. Bovendien moet hij in de gelegenheid worden gesteld om toestemming te vragen voor het terugbetalen van de schuld van de verkoper, in de vorm van afzonderlijke verklaringen tussen de koper en de verkoper;
  3. heeft de verkoper het recht de identiteit van de koper te controleren.
IV. Rechten en plichten van de koper
 1. Nadat de verkoper heeft verklaard dat hij het bod van de koper wil accepteren, is de koper als volgt gerechtigd en verplicht:
  1. op korte termijn een afspraak met de verkoper te maken over de ophaaldatum en de betaling van de motor,
  2. de motor binnen 14 werkdagen via de verkoper op te halen, tenzij de verkoper heeft ingestemd met een latere ophaaldatum; de overdracht moet plaatsvinden op de locatie die door de verkoper is vastgesteld,
  3. de motor voorafgaand aan de betaling te keuren, onder meer in de vorm van een proefrit (als de motor hiervoor geschikt is) of een technische keuring op de ophaallocatie,
  4. de motor contant of via directe online betaling af te rekenen, tenzij met de verkoper een andere betalingswijze is afgesproken,
  5. de identiteit van de verkoper en diens eigendom van de motor te controleren. Indien de verkoper niet de eigenaar is, kan hij de koopovereenkomst sluiten na overlegging van een speciale volmacht.
V. SLA en technische eisen
 1. Om Estimoto te kunnen gebruiken moet de gebruiker beschikken over een apparaat of toegang hebben tot een apparaat waarmee gebruik kan worden gemaakt van internet, een e-mailplatform en een webbrowser, of een apparaat waarmee een telefonische verbinding tot stand kan worden gebracht. Voor het maken en eventueel bewerken van de foto's van de motor is een smartphone met camera en een eenvoudig programma voor fotobewerking voldoende.
 2. Met uitzondering van de kosten voor de eigen internetaansluiting is het gebruik van Estimoto voor de gebruiker kosteloos. Deze kosten voor de internetaansluiting zijn afhankelijk van het abonnementsgeld van het netwerk waarvan de gebruiker gebruik maakt. Aan het contact met de beheerder via e-mail of telefoon zijn voor de beheerder geen verdere kosten verbonden. De gebruiker draagt enkel de kosten van de verbindingen of het gebruik van internet conform het abonnementsgeld van de provider.
 3. Estimoto kan via een website worden gebruikt indien de gebruiker over een van de volgende webbrowsers beschikt
  1. Firefox 3.5 of hoger;
  2. IE 9.0 of hoger;
  3. Chrome 10.0 of hoger;
  4. Opera 10.0 of hoger
  5. Safari 5.0 of hoger
  6. Edge.
 4. Om het internetplatform van Estimoto verder te ontwikkelen en om storingen tot het minimum te beperken, voert Estimoto periodiek technisch onderhoud uit waarbij wijzigingen aan het computersysteem worden doorgevoerd. Deze onderbrekingen vinden indien mogelijk plaats volgens Midden-Europese Tijd. De gebruiker wordt minstens enkele uren van te voren op de homepagina van Estimoto op de hoogte gesteld van het tijdstip en de duur van deze onderbrekingen.
 5. Van een technische storing is sprake als op een gegeven moment de meeste of alle gebruikers als gevolg van computerproblemen niet in staat zijn de basisfuncties van Estimoto te gebruiken. Het gaat dan met name om niet kunnen inloggen en het doen, accepteren of afwijzen van biedingen of het plaatsen van een advertentie op Estimoto.
 6. Indien er een technische storing optreedt:
  1. kunnen er geen advertenties op Estimoto worden geplaatst;
  2. kunnen verkopers geen biedingen accepteren;
  3. kunnen kopers geen biedingen wijzigen;
  4. wordt de geldigheidsduur van de advertentie of de resterende tijd voor het accepteren van het bod door de verkoper verlengd met de duur van de technische storing. Deze duur wordt gerekend in uren en op volle uren afgerond.
 7. Onder technische storing vallen alle technische problemen die de goede werking van het computersysteem van de beheerder in de weg staan, anders dan hierboven aangegeven. De beheerder neemt nadat de technische storing is verholpen een besluit over eventuele schadevergoeding en terugbetalingen, waarbij hij rekening houdt met het soort, de duur en de omvang van de negatieve gevolgen.
VI. Beperking van aansprakelijkheid
 1. De beheerder hoeft ten aanzien van de gebruiker geen verantwoording af te leggen over verwijdering van de advertentie en is daarover ook geen uitleg verschuldigd.
 2. De beheerder is geen partij in de transactie tussen de koper en de verkoper; hij geeft geen garantie dat de verkoper bevoegd is tot het verrichten van de transactie en ook niet voor de legitimiteit van de transactie en voor de uitvoering van de transactie.
 3. De beheerder is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de verkoper of voor het niet (correct) tot stand komen van de transactie. Ook is hij niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de handelingen van de verkoper of derden. De beheerder is met name niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en legitimiteit van de motoren die naar aanleiding van de gedane biedingen worden verkocht. Ook is de beheerder niet verantwoordelijk voor de procesbevoegdheid van de verkoper of voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door de verkoper verstrekte informatie.
 4. De beheerder is ook niet verantwoordelijk voor de handelingen van de koper, waaronder de betaling van de prijs van de motor. De beheerder heeft van de koper uitsluitend recht op ontvangst van de gebruikstarieven voor het gebruik van Estimoto, welke in de koperovereenkomst zijn vastgelegd.
 5. De aanbieder sluit aansprakelijkheid voor licht nalatige tekortkomingen uit, indien deze geen betrekking hebben op wezenlijke contractuele plichten, schade door dodelijk, lichamelijk of gezondheidsletsel of garanties of vorderingen volgens de productaansprakelijkheidswet. Dit geldt tevens voor de wettelijke vertegenwoordigers en personen die zijn ingeschakeld bij het nakomen van de verplichtingen en van de aanbieder. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn in abstracte zin alle verplichtingen die nodig zijn om de overeenkomst in de eerste plaats correct ten uitvoer te brengen en waarvoor geldt dat de overeenkomstsluitende partijen er normaal gesproken op kunnen vertrouwen dat deze worden nageleefd. Tot de wezenlijke contractuele verplichtingen van een dienstverleningsovereenkomst behoort met name de plicht om de afgesproken diensten daadwerkelijk te leveren.
 6. Estimoto is niet aansprakelijk voor de goede werking van telecommunicatieleidingen of voor stroom- of serveronderbrekingen die buiten de invloedssfeer van de aanbieder liggen, of indien er sprake is van overmacht. De wettelijk verplichte aansprakelijkheid blijft onverlet.
VII. Gegevensverwerking
 1. De gegevensverwerker van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst en die door de gebruikers worden verstrekt, is Estimoto, Weinbergstr. 13a, 38350 Helmstedt.
 2. Hoewel de doorgifte van persoonsgegevens op vrijwillige basis geschiedt, zijn deze gegevens onontbeerlijk om de status van gebruiker te krijgen in het systeem en gebruik te kunnen maken van de dienst.
 3. De gegevensverwerker draagt zorg voor de uitvoering van de voorschriften die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 4. De persoonsgegevens van de koper en verkoper zijn uitsluitend bekend bij de gegevensverwerker. De gegevensverwerker stelt de persoonsgegevens van verkoper beschikbaar aan de koper en vice versa, nadat het bod van de koper is aanvaard. De koper ontvangt alle gegevens van de verkoper via e-mail.
 5. De gegevensverwerker ziet erop toe dat de vertrouwelijkheid en de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd blijft.
 6. De gebruikers hebben te allen tijde het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
VIII. Klachten
 1. De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen als de dienst door de beheerder niet in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene voorwaarden wordt uitgevoerd.
 2. In het geval van een klacht moet de gebruiker onmiddellijk contact opnemen met de beheerder en een e-mail sturen naar: kundendienst@estimoto.de met het kenmerk 'Klacht'.
 3. In de klacht moeten de gegevens van de gebruiker worden vermeld, met name: voornaam en achternaam, de datum waarop de account op Estimoto is geregistreerd of de dag waarop Estimoto in gebruik werd genomen, het e-mailadres van de gebruiker of andere gegevens die bij de registratie of ingebruikname zijn gebruikt.
 4. De e-mail moet naast de contactgegevens indien mogelijk zo veel mogelijk informatie en omstandigheden rondom de klacht bevatten, met name over het soort administratieve inbreuk en het tijdstip waarop deze heeft plaatsgevonden. Met behulp deze informatie kan de afhandeling van de klacht worden versneld.
 5. Alle klachten van de gebruiker die betrekking hebben op de inhoud en bedrijfsvoering van Estimoto worden door de beheerder indien mogelijk onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien): dagen na ontvangst van de klacht in behandeling genomen. De gebruiker wordt door de beheerder via elektronische weg over de resultaten van de klachtafhandeling geïnformeerd via een antwoord op de e-mail waarin de klacht werd gemeld.
IX. Wijziging van de Algemene voorwaarden
 1. De beheerder kan de Algemene voorwaarden en de formulering van de te leveren dienst aanpassen op grond van een van de volgende belangrijke wijzigingen:
  1. een wijziging van de toepasselijke wet- en regelgeving op gebieden die verband houden met de activiteiten die door de beheerder worden uitgevoerd;
  2. noodzakelijke redactionele veranderingen in de Algemene voorwaarden;
  3. een wijziging in het beheer en de functionaliteit van de website www.estimoto.de of de portal op grond van objectieve en onafhankelijke technische of technologische redenen;
  4. een wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de website www.estimoto.de of de portal, die in vergelijking met de huidige omstandigheden geen verslechtering betekent voor de gebruiker;
  5. een noodzakelijk update van de gegevens van de beheerder die in de Algemene voorwaarden worden vermeld.
 2. Indien er een wijziging van de Algemene voorwaarden plaatsvindt op grond van een van de hierboven bij punt IX.1 genoemde redenen, stelt de beheerder de koper hiervan via het hem ter beschikking gesteld e-mailadres minstens 30 (dertig): van te voren op de hoogte. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder om de koper correct te informeren over een voorgenomen wijziging van de Algemene voorwaarden. Voor de verkoper gelden altijd de Algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag van plaatsing van de advertentie.
 3. De koper kan de koperovereenkomst binnen 30: (dertig) dagen na de kennisgeving van de wijziging van de Algemene voorwaarden beëindigen. De koper kan de opzegging via e-mail naar het e-mailadres: info@estimoto.de versturen. Het bovenstaande belet niet dat de koper-overeenkomst op grond van de Algemene voorwaarden op elk gewenst moment door de koper kan worden beëindigd.
 4. De wijziging van de Algemene voorwaarden is bindend voor de koper als deze hem via e-mail is toegestuurd en de koper de koper-overeenkomst niet binnen de bij punt IX.3 vermelde termijn heeft beëindigd.
X. Beëindiging van de overeenkomst
 1. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst op elk gewenst moment op te zeggen. Dit heeft geen invloed op de transactie tussen de koper en de verkoper en valt buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder.
XI. Slotbepalingen
 1. Voor alle zaken die niet in deze Algemene voorwaarden zijn geregeld, zijn aanvullend de voorschriften van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de door de beheerder te leveren diensten worden door de bevoegde Duitse rechter beslecht.
 3. Voor alle verzoeken om ondersteuning en technische assistentie kan contact worden opgenomen via het volgende e-mailadres: kundendienst@estimoto.de.
 4. Op alle grafieken, technische oplossingen en overige onderdelen van de service-website, in het bijzonder HTML- en XHTML-code, CSS, JavaScript en multimediale links waarvoor de gebruikers geen rechten bezitten, zijn intellectuele eigendomsrechten van toepassing die eigendom zijn van de beheerder.
 5. De gebruiker heeft geen recht op schadevergoeding indien de reden voor beëindiging van de dienstverlening (meer specifiek verwijdering van de advertentie) voortkomt uit het feit dat de beheerder informatie heeft verkregen die deze handeling rechtvaardigde of dat de beheerder officiële informatie heeft ontvangen dat de gebruiker bij het gebruik van de website www.estimoto.de of de portal algemeen toepasselijke wetgeving heeft overtreden of ontdoken of hiertoe een poging heeft gedaan, waarbij hij specifiek ten nadele van derden handelde en niet voldeed aan de bepalingen van de Algemene voorwaarden.
 6. Met inachtneming van de bepalingen van de Algemene voorwaarden geniet alle op de website www.estimoto.de gepubliceerde inhoud rechtsbescherming (inclusief auteursrechtelijke bescherming) en is deze eigendom van de beheerder. Daarbij worden de rechten van de verkoper op de foto's van de motor die op de portal worden geplaatst, geëerbiedigd. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor schade die de beheerder heeft geleden doordat er zonder voorafgaande toestemming van de beheerder gebruik is gemaakt van enige inhoud.
 7. Deze Algemene voorwaarden treden met ingang van: 01-01-2022 in werking.