Deze website maakt gebruik van cookies en onder meer Google Analytics. Sommige cookies zijn essentieel en technisch noodzakelijk, andere cookies worden gebruikt om deze website te verbeteren en onze marketing te ondersteunen. Wij doen ons best het aantal cookies tot het minimum te beperken en vragen om uw steun. Privacyverklaring
Esitmoto logo
Menu

Algemene Voorwaarden (AV)

Versie: 01.01.2022

Algemene Handels- en Gebruiksvoorwaarden
De AV voor diensten van Estigroup sp. z o.o. bepalen de rechten en plichten van de partijen bij een dienst die elektronisch wordt geleverd via het telecommunicatienetwerk op de adressen www.estimoto.de, www.esticampo.de en www.estiagro.de.

De AV vormen een contractmodel.
Voor het gebruik van een van de bovengenoemde websites is bevestiging van deze AV vereist, waarvan de voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst die voor alle gebruikers geldt.

I. Definities

Beheerder, Estigroup:
Estigroup sp. z o.o., ul Cegielniana 4a, 32-410 Dobczyce, vertegenwoordigd door Mario Lichon, Weinbergstr. 13a, 38350 Helmstedt

AV:
Dit document, dat een contract vormt voor een dienst die elektronisch wordt geleverd op Estimoto, Esticampo en Estiagro.

Aanbod:
Bindend aanbod van de koper om een voertuig / machine te kopen in de geselecteerde advertentie met het aangegeven prijsvoorstel. Aanbiedingsformulier: Een formulier dat door de beheerder op de genoemde websites beschikbaar wordt gesteld voor het ophalen van aanbiedingen en dat door verkopers met een eigen account kan worden ingevuld.

Advertentie:
Aankondiging van de verkoper om een voertuig / machine te willen verkopen inclusief beschrijving, foto's, locatie en aanvullende voorwaarden voor de koper. Gebruikers, de gebruikers (samen): Kopers en verkopers als ontvangers van de dienst. De koper kan uitsluitend een ondernemer zijn en de verkoper kan elke natuurlijke of rechtspersoon zijn.

Gebruikersaccount, Account:
Individueel of tijdelijk beperkt account. Alleen kopers hebben een vast account, gekoppeld aan een wachtwoord en een login. Verkopers hebben een account dat beperkt is tot de duur van de advertentie. Dit account maakt het mogelijk om een advertentie te publiceren, communicatie tussen de beheerder en de verkoper (inclusief het overbrengen van aanbiedingen) en de overdracht van de gegevens van de koper voor de afronding van de verkoop.

Bindende termijn:
De geldigheidsduur van het aanbod, gedurende welke de koper aan het aanbod gebonden is.

Estigroup:
Digitale infrastructuur op de adressen www.estimoto.nl, www.esticampo.de en www.estiagro.de, die door de beheerder beschikbaar wordt gesteld en bedoeld is voor kopers en verkopers in de zin van de AV.

Apparaat:
Een apparaat dat de gebruiker in staat stelt de dienst te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een smartphone, tablet, computer.

Zaken:
Publicatieperiode van de advertentie op de internetpagina's van Estigroup. Na afloop ontvangt de verkoper informatie over het beste bod. De geldigheidsduur van de advertentie is gebaseerd op de Algemene Voorwaarden (Punt II.9 van de Algemene Voorwaarden), maar kan na overleg tussen de verkoper en de beheerder van Estigroup worden verkort.

Verkoper:
Gebruiker die zijn advertenties publiceert met het doel een verkooptransactie af te sluiten.

Overeenkomst:
Overeenstemming over de levering van diensten tussen de beheerder van Estigroup en de gebruiker, waarbij elk van hen een verklaring van wil afgeeft. Het onderwerp en de voorwaarden van de overeenkomst worden geregeld in de Algemene Voorwaarden, die beschikbaar zijn op de genoemde websites en naar het opgegeven e-mailadres van de verkoper worden verzonden en de koper binden als bindende aanvullende bepalingen bij de koopovereenkomst.

II. Onderwerp en procedure van de dienstverlening

Algemene Bepalingen
 1. Het doel van de dienst is het vaststellen van de gebruiksvoorwaarden voor Estimoto, Esticampo en Estiagro; aan verkopers wordt door de beheerder een advertentieplatform aangeboden en kopers krijgen de mogelijkheid om bindende aanbiedingen te doen. De beste aanbiedingen worden getoond en aan de verkoper doorgegeven, waarna beide gebruikers een transactie kunnen afronden. Voor de verkoper is het gebruik van de dienst gratis en de advertenties kunnen vrijblijvend geplaatst worden. Een vergoeding voor het gebruik van de dienst is alleen verschuldigd door aangesloten commerciële kopers en alleen als het aanbod door de verkoper wordt geaccepteerd. De exacte regelingen hiervoor zijn te vinden in de kopersovereenkomst.
 2. De koper kan de dienst alleen gebruiken in combinatie met een gebruikersaccount dat door de beheerder is aangemaakt na het afsluiten van de kopersovereenkomst.
 3. Het doel van Estigroup is het mogelijk maken van het verkoopproces volgens sectie II.1 van de Algemene Voorwaarden, waarbij Estigroup geen partij is bij het sluiten van een transactie. De gebruikers sluiten transacties af zonder betrokkenheid van de beheerder. Het doorgeven van een aanbod leidt voor de verkoper niet tot een verplichting om de transactie af te sluiten.
 4. Verkopers kunnen uitsluitend personen zijn die ouder zijn dan 18 jaar en hun vaste woonplaats binnen de grenzen van de Europese Unie hebben. Kopers kunnen uitsluitend ondernemers zijn, met wie de beheerder een kopersovereenkomst heeft ondertekend.
 5. Advertentie: De verkoper publiceert een advertentie met de intentie om een transactie af te sluiten met een voertuig of machine, waarvan hij in het bijzonder het eigendomsrecht of een speciale volmacht voor de afsluiting van een koopovereenkomst bezit. Met de publicatie gaat hij tegelijkertijd akkoord dat potentiële kopers en geïnteresseerden zijn advertentie kunnen bekijken en dienovereenkomstig hun aanbiedingen kunnen doen, mits zij een account bij Estigroup hebben.
 6. De verkoper publiceert de advertentie via een voorlopig gebruikersaccount met alle noodzakelijke informatie, een e-mailadres, een telefoonnummer en, indien beschikbaar, met aanvullende eisen voor de aanbieding. Een prijs wordt niet vermeld. Voordat de publicatie plaatsvindt, moet de verkoper de Algemene Voorwaarden accepteren.
 7. Door het publiceren van afbeeldingen op Estigroup bevestigt de verkoper dat hij de rechten (auteursrechten) op de afbeeldingen bezit, en dat de afbeeldingen geen rechten van derden schenden, in het bijzonder geen auteursrechten en geen rechten op het eigen beeld. De verkoper zorgt ervoor dat er op de afbeelding geen personen of gegevens staan die de identificatie van de verkoper mogelijk maken; als deze vereisten worden geschonden of als de beheerder vermoedt dat er sprake is van een dergelijke schending op basis van een eigen beoordeling of op basis van een ontvangen melding, mag de beheerder de advertentie en de afbeelding onmiddellijk en permanent van Estigroup verwijderen. De advertentie verschijnt op het kopersportaal, nadat deze is goedgekeurd door de beheerder.
 8. Gebruikte afbeeldingen moeten de werkelijke staat van het aangeboden voertuig/machine weerspiegelen en mogen niet misleidend zijn. De afbeeldingen moeten actueel zijn en alle schade of gebreken duidelijk tonen. Accessoires die zichtbaar zijn op de afbeeldingen en die typisch gebruikt kunnen worden met het voertuig of erop gemonteerd zijn, maken deel uit van de advertentie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. De advertentie wordt 1 tot 7 dagen (publicatieduur van de advertentie) na haar goedkeuring door de beheerder en haar verschijning op het kopersportaal gepubliceerd.
 10. Na afloop van de publicatieduur van de advertentie (en in uitzonderlijke gevallen, indien dit vooraf individueel tussen de verkoper en de beheerder is vastgesteld, voor het einde van de publicatieduur van de advertentie) ontvangt de verkoper het bedrag van het beste bod. De verkoper ontvangt de gegevens van de koper alleen als hij het bod volgens de Algemene Voorwaarden wil accepteren. Als de advertentie wordt ingetrokken voor het einde van de publicatieduur van de advertentie, ontvangt de verkoper geen verdere informatie over de biedingen. De verkoper kan echter informatie over het aantal uitgebrachte biedingen ontvangen voor het einde van de geldigheidsduur van de advertentie van de koper, als hij een verzoek per e-mail naar de beheerder stuurt. De e-mailadressen zijn te vinden in het impressum op de respectievelijke websites van Estigroup.
 11. In uitzonderlijke gevallen, na goedkeuring van de verkoper en de beheerder van Estigroup, kan de publicatieduur van de advertentie worden verkort en kan het beste bod eerder aan de verkoper worden overgedragen dan volgens de Algemene Voorwaarden zou gebeuren. Het verkorten van de publicatieduur van de advertentie heeft geen invloed op de lengte van de bindende periode van het bod volgens de Algemene Voorwaarden. Estigroup draagt geen verantwoordelijkheid tegenover de kopers voor het verkorten van de publicatieduur van een advertentie.
 12. Mocht Estigroup aannemen dat het niet gemakkelijk een bod voor een voertuig zal ontvangen of als er gedurende een langere periode geen biedingen voor voertuigen binnenkomen, dan bepaalt Estigroup een realistische handelsinkoopprijs (schatting). Estigroup deelt dit vervolgens vrijblijvend mee en vraagt of de gebruiker zijn voertuig tegen deze prijs wil verkopen. Als hij dit bevestigt, zoekt Estigroup gericht naar biedingen.
 13. Biedingen: De koper doet een bindend koopbod voor een voertuig / machine door het biedingsformulier in te vullen met de door hem voorgestelde prijs en te bevestigen dat zijn bod bindend en voor hem verplichtend is tot het einde van de geldigheidsduur van de advertentie en de bindende periode van het bod volgens de Algemene Voorwaarden; hij bevestigt zijn keuze via Estigroup en klikt op de knop "Bieden".
 14. Het beste bod is een bod dat de hoogste prijs bevat en aan alle overige eisen van de verkoper voldoet. De kopers kunnen de ingediende biedingen van andere kopers niet zien. Elke koper die een koopbod heeft ingediend, ontvangt op het portaal uiterlijk na enkele minuten informatie of zijn bod momenteel het hoogste is ("Hoogste bod"), of dat het is overboden ("Overboden") en of nieuwe biedingen verschijnen en invloed hebben op het feit dat het huidige bod van deze koper nog steeds het hoogste is.
 15. Overdracht van het bod: De verkoper krijgt één of meerdere biedingen (zonder gegevens van de koper) overgedragen (bindende periode is 7 dagen). Hij kan deze bekijken en aangeven dat hij het wil accepteren. In de regel wordt het beste bod volgens punt II.13 van de Algemene Voorwaarden aan de verkoper overgedragen. Als er uitzonderlijk biedingen zijn, waarvan er één boven de hoogste prijs ligt, maar niet aan alle eisen van de verkoper voldoet, en een ander dat niet de hoogste prijs heeft maar wel aan alle verdere eisen van de verkoper voldoet, verbindt de beheerder zich ertoe de verkoper de informatie over beide biedingen zonder gegevens van deze kopers te overhandigen. De verkoper kan aangeven dat hij een van de overgedragen biedingen wil accepteren. Deze bepaling wijzigt de verplichting van Estigroup tegenover de kopers niet, dat hij de kopers informatie doorgeeft dat hun bod het hoogste /niet het hoogste is alleen in het geval van biedingen die aan alle aanvullende eisen van de verkoper voldoen.
 16. Tot het einde van de publicatieduur van de advertentie kan de koper zijn bod onherroepelijk verhogen. Wijzigingen van het bod worden door de beheerder bevestigd, als de wijziging vergeleken met het laatste bod van deze koper voordeliger is voor de verkoper. Na het verstrijken van de publicatieduur van de advertentie mag het bod tot het einde van de bindende periode van het bod door de koper niet worden gewijzigd of ingetrokken.
 17. Afhandeling van de dienst: De verkoper kan aangeven dat hij het bod wil accepteren. De verkoper kan het bod zonder opgave van redenen afwijzen. De verkoper kan het voertuig op elk gewenst moment ook tijdens de publicatieduur van de advertentie en de bindende periode van het bod terugtrekken.
 18. Als de verkoper het bod van de koper accepteert, komt er tussen beiden een koopovereenkomst tot stand. Estigroup is geen partij bij deze overeenkomst.
 19. Nadat de verkoper heeft verklaard dat hij het bod van de koper wil accepteren, ontvangt de koper de gegevens van de verkoper en de verkoper die van de koper.
 20. De verkoper mag de koper zijn gegevens niet op een andere manier ter beschikking stellen dan via de beheerder (bijv. op toegestuurde afbeeldingen). De beheerder mag gebruikers, hun advertenties en biedingen uitsluiten, als hij een schending van de Algemene Voorwaarden of de rechten van derden vaststelt of twijfels heeft over onderdelen van de advertentie. De beheerder is niet verplicht tot een controle of de advertenties of de biedingen rechten van derden schenden. Hij heeft echter de plicht om overeenkomstig de geldende wetgeving onverwijld te reageren op alle meldingen over rechtschendingen door dergelijke advertenties of biedingen.

III. Rechten en plichten van de verkoper

Nadat de verkoper heeft verklaard dat hij het aanbod van de koper wil accepteren, is de koper als volgt verplicht en gerechtigd:
 1. om op korte termijn een ophaal- en betaalafspraak met de verkoper te maken,
 2. om de motor binnen 14 werkdagen op te halen bij de verkoper, tenzij de verkoper heeft ingestemd met een latere datum; de overdracht moet plaatsvinden op een locatie die door de verkoper is bepaald,
 3. voor de betaling heeft de koper het recht om het voertuig / de machine te inspecteren, onder andere tijdens een proefrit (indien het voertuig hiervoor geschikt is) of als onderdeel van een technische inspectie op de ophaallocatie,
 4. de koper is verplicht om de motor contant of via realtime overboeking te betalen, tenzij de verkoper heeft ingestemd met een andere vorm van betaling,
 5. de koper heeft het recht om de identiteit van de verkoper en zijn eigendomsrecht op het object van aankoop te controleren. Als de verkoper niet de eigenaar is, kan hij de koopovereenkomst sluiten na het overleggen van een speciale volmacht

IV. Rechten en plichten van de koper

Na de verklaring van de verkoper dat hij het aanbod van de koper wil aanvaarden, is de koper als volgt verplicht en gemachtigd:
 1. een ophaal- en betalingstermijn met de verkoper overeenkomen binnen een redelijke termijn,
 2. de motorfiets binnen 14 werkdagen door de verkoper laten ophalen, tenzij de verkoper akkoord is gegaan met een latere datum; de overdracht moet plaatsvinden op een door de verkoper aangewezen locatie,
 3. voor de betaling heeft de koper het recht op een inspectie van het voertuig, onder andere door een proefrit (indien mogelijk) of een technische inspectie op de plaats van ophalen,
 4. de koper is verplicht de motorfiets contant of via een realtime overschrijving te betalen, tenzij de verkoper akkoord is gegaan met een andere betaalmethode,
 5. de koper heeft het recht om de identiteit van de verkoper te controleren en zijn eigendomsrecht op het gekochte object te verifiëren. Als de verkoper niet de eigenaar is, kan hij het koopcontract afsluiten na overlegging van een bijzondere volmacht.

V. SLA en technische vereisten

 1. Voor het gebruik van Estigroup is het bezit van of toegang tot apparaten vereist waarmee het internet, een e-mailplatform en een zoekmachine voor websites gebruikt kunnen worden, of een apparaat waarmee een telefonische verbinding gemaakt kan worden. Voor foto's en eventuele bewerkingen volstaat een smartphone met een fotocamera en een eenvoudig beeldbewerkingsprogramma van de smartphonefabrikant.
 2. Het gebruik van Estigroup is kosteloos met dien verstande dat het geen kosten voor de internetverbinding van de gebruiker omvat. De kosten voor de internetverbinding zijn afhankelijk van de tarieven van de netwerkprovider die door de gebruiker wordt gebruikt. Contact opnemen met de beheerder via e-mail of telefoon brengt geen extra kosten voor de beheerder met zich mee - de gebruiker draagt alleen de kosten van de verbindingen of het gebruik van het internet volgens de tarieven van de betreffende aanbieder.
 3. Het gebruik van Estigroup via een website is mogelijk, op voorwaarde dat de gebruiker beschikt over een van de volgende browsers:
  1. Firefox 3.5 of een nieuwere versie;
  2. IE 9.0 of een nieuwere versie;
  3. Chrome 10.0 of een nieuwere versie;
  4. Opera 10.0 of een nieuwere versie;
  5. Edge
 4. Vanwege de ontwikkeling van het internetplatform en om storingen te minimaliseren, voert Estigroup periodiek technische onderbrekingen uit, waarbij wijzigingen in het IT-systeem worden doorgevoerd. Deze onderbrekingen vinden indien mogelijk plaats tijdens de nachtelijke uren volgens de Duitse tijd. Gebruikers worden minstens enkele uren van tevoren op de hoofdpagina's van Estigroup over het tijdstip en de duur van de onderbrekingen geïnformeerd.
 5. Een technische storing wordt gedefinieerd als een situatie waarin op een bepaald moment de meeste of alle gebruikers vanwege IT-gerelateerde problemen geen toegang hebben tot de basisfuncties van Estigroup. In het bijzonder konden ze niet inloggen en geen aanbiedingen plaatsen, accepteren of afwijzen, noch een advertentie publiceren.
 6. In geval van een technische storing:
  1. kunnen advertenties op Estigroup niet worden gepubliceerd;
  2. kunnen aanbiedingen door verkopers niet worden geaccepteerd;
  3. kunnen aanbiedingen door kopers niet worden gewijzigd;
  4. wordt de geldigheidsduur van de advertentie of de resterende tijd voor de acceptatie van het aanbod door de verkoper verlengd met de tijd dat de technische storing heeft geduurd. Deze tijd wordt in uren berekend en naar boven afgerond op hele uren.
 7. Een technische fout wordt gedefinieerd als elk technisch probleem in verband met de functionaliteit van het IT-systeem van de beheerder, anders dan hierboven vermeld. Een beslissing over eventuele schadevergoeding en terugbetalingen wordt door de beheerder altijd genomen na het oplossen van de technische fout, waarbij rekening wordt gehouden met de aard, de duur en de omvang van de negatieve effecten.

VI. Beperking van aansprakelijkheid

 1. De beheerder draagt geen verantwoordelijkheid jegens de gebruikers voor het verwijderen van de advertentie en hoeft daarvoor ook geen reden op te geven.
 2. De beheerder is geen partij bij de transactie tussen koper en verkoper; hij draagt geen garantie voor de bevoegdheid van de verkoper om de transactie af te sluiten, noch voor de legaliteit van de transactie en de uitvoering ervan.
 3. De beheerder draagt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de verkoper, voor niet naar behoren of ontbrekende uitvoering van de transactie door de verkoper, alsook voor de gevolgen van handelingen van de verkoper of derden. De beheerder draagt in het bijzonder geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de veiligheid en de legaliteit van de voertuigen/machines die als gevolg van het uitgebrachte bod zijn verkocht, voor de rechtsbevoegdheid van de verkoper, alsook voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door hen verstrekte informatie.
 4. De beheerder draagt ook geen verantwoordelijkheid voor handelingen van de koper, daaronder voor de betaling van de prijs. De beheerder heeft alleen recht op vergoedingen van de koper voor het gebruik van Estigroup, die in de koopovereenkomst zijn vastgelegd.
 5. De aanbieder sluit zijn aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuimen, voor zover deze geen essentiële contractuele verplichtingen, schade uit de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, garanties of vorderingen volgens de productaansprakelijkheidswet betreffen. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuimen van de uitvoeringsagenten en wettelijke vertegenwoordigers van de aanbieder. Essentiële contractuele verplichtingen zijn in abstracte zin die verplichtingen waarvan de nakoming de juiste uitvoering van een contract überhaupt eerst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartijen regelmatig mogen vertrouwen. Tot de essentiële contractuele verplichtingen bij een dienstencontract behoort in het bijzonder de verplichting om de beloofde diensten te leveren.
 6. Estigroup is niet aansprakelijk voor de functionaliteit van telecommunicatielijnen of bij stroom- of serveruitvallen die niet in de invloedssfeer van de aanbieder liggen, of in gevallen van overmacht. Een wettelijk verplichte en niet af te wijzen aansprakelijkheid blijft onaangetast.

VII. Omgaan met gegevens

 1. De beheerder van de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de dienst en die door de gebruikers worden verstrekt, is Estigroup sp. z o.o., ul. Cegielniana 4a, 32-410 Dobczyce.
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar deze gegevens zijn noodzakelijk om de status van gebruiker te verkrijgen en de dienst te kunnen gebruiken.
 3. De gegevensbeheerder zorgt voor de implementatie van de vereisten die voortvloeien uit de federale wet op gegevensbescherming en de uitvoeringsverordening van deze wet.
 4. Persoonsgegevens van de koper en de verkoper zijn uitsluitend bekend bij de beheerder. De beheerder stelt de persoonsgegevens van de koper en de verkoper wederzijds beschikbaar nadat het aanbod van de koper is geaccepteerd. De koper ontvangt alle gegevens van de verkoper per e-mail.
 5. De beheerder zorgt voor de vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonsgegevens.
 6. Gebruikers hebben te allen tijde het recht op toegang tot, wijziging van en verwijdering van hun persoonsgegevens.

VIII. Klachten

 1. De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen als de dienst niet volgens de algemene voorwaarden door de beheerder wordt uitgevoerd.
 2. In geval van een klacht moet men onmiddellijk contact opnemen met de beheerder en een e-mail sturen naar: info@estigoup.de met als onderwerp "Klacht".
 3. In de klacht moeten de gegevens van de gebruiker worden verstrekt, in het bijzonder: voornaam en achternaam, datum van accountregistratie op Estimoto of dag van gebruik van Estigroup, de e-mail van de gebruiker of andere gegevens die bij de registratie of het gebruik zijn gebruikt.
 4. De e-mail moet zoveel mogelijk informatie en omstandigheden over het onderwerp van de klacht bevatten, in het bijzonder de aard en het tijdstip van de opgetreden onregelmatigheid, evenals de contactgegevens. Het verstrekken van deze informatie zal het klachtenproces versnellen.
 5. Alle klachten van gebruikers die betrekking hebben op de inhoud en werking van Estigroup, worden door de beheerder zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de klacht van de gebruiker onderzocht. Over de resultaten van de klachtenafhandeling zal de beheerder de gebruiker informeren met elektronische communicatiemiddelen en een reactie terugsturen naar de e-mail van waaruit de betreffende klacht is ingediend.

IX. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. een wijziging van de geldende wettelijke voorschriften die de respectievelijke gebieden regelen die verband houden met de activiteit die door de beheerder wordt uitgevoerd;
 2. noodzakelijke redactionele wijzigingen in de algemene voorwaarden;
 3. een wijziging in het leiderschap en de werking van de websites of het portaal, die voortvloeit uit objectieve en onafhankelijke technologische of technische redenen;
 4. een wijziging van de gebruiksvoorwaarden voor de websites of het portaal, die de situatie van de gebruikers niet verslechtert in vergelijking met de eerdere omstandigheden;
 5. een noodzakelijke update van de gegevens van de beheerder, die in de algemene voorwaarden zijn genoemd;
 6. Bij een wijziging van de algemene voorwaarden om redenen die onder bovenstaand punt IX.1 zijn genoemd, informeert de beheerder de koper via de hem verstrekte e-mail over de aanstaande wijziging ten minste 30 (dertig) dagen van tevoren. De beheerder is verantwoordelijk voor een correcte kennisgeving aan de koper over een geplande wijziging van de algemene voorwaarden. Voor verkopers gelden altijd de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag van publicatie van hun advertentie.
 7. Kennisgeving aan de koper over een geplande wijziging van de algemene voorwaarden. Voor verkopers gelden altijd de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag van publicatie van hun advertentie.
 8. De koper kan het koopcontract binnen 30 (dertig) dagen na een informatie over de wijziging van de algemene voorwaarden opzeggen. Zijn opzegging kan de koper per e-mail naar het e-mailadres: info@estigroup.de sturen. Het bovenstaande sluit de mogelijkheid niet uit dat het koopcontract door de koper te allen tijde op basis van de algemene voorwaarden kan worden opgezegd.
 9. De wijziging van de algemene voorwaarden is bindend voor de koper als deze hem per e-mail is toegezonden en als de koper het koopcontract binnen de termijn na punt IX.3 hierboven niet heeft opgezegd.

X. Contractbeëindiging

 1. De verkoper heeft het recht om het contract op elk gewenst moment op te zeggen. De transactie tussen koper en verkoper blijft hiervan onaangetast en valt buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder.

XI. Slotbepalingen

 1. Voor zaken die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden de bepalingen van het BGB als aanvulling toegepast.
 2. Alle geschillen in verband met de door de beheerder te leveren diensten worden beslist door bevoegde Duitse rechtbanken.
 3. Contact voor alle vragen over ondersteuning en technische hulp verloopt via e-mail met het volgende e-mailadres: kundendienst@estimoto.de.
 4. Voor alle grafische, technische oplossingen en andere elementen van de service-website, met name HTML- en XHTML-codes, CSS, JavaScript en multimediale links, waarop de gebruikers geen rechten hebben, gelden beschermingsrechten die toebehoren aan de beheerder.
 5. De gebruiker heeft geen recht op compensatie als de reden voor de beëindiging van de dienstverlening (met name het verwijderen van de advertentie) te wijten was aan het feit dat de beheerder informatie heeft ontvangen die de handeling rechtvaardigde of een overeenkomstige officiële informatie kreeg dat de gebruiker bij het gebruik van de websites of het portaal algemeen geldend recht heeft geschonden of geprobeerd heeft te omzeilen, met name ten nadele van derden handelde en de bepalingen van de algemene voorwaarden niet heeft nageleefd.
 6. Met inachtneming van de bepalingen van de algemene voorwaarden worden alle op de websites gepubliceerde inhoud juridisch beschermd, inclusief auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van de beheerder. Daarbij worden de rechten van de verkoper aan de afbeeldingen van de motorfiets, die op het portaal worden gepubliceerd, gerespecteerd. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor schade die de beheerder heeft geleden als gevolg van het gebruik van enige inhoud zonder toestemming van de beheerder.
 7. De algemene voorwaarden treden in werking op: 01.01.2022.